närmast motsvarar miljöfrågorna i överenskommelsen om Riodeklarationen. När miljöbalkens bestämmelser använts en tid kommer rättspraxis att visa vid vilka tillfällen miljöbalken ska följas, utöver när den tillämpas i formella beslut. 6. För vem gäller miljöbalken?

3621

Enligt 26 kap. 14 § miljöbalken får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite. Enligt 26 kap. 26 § får bestämmas att beslut ska gälla omedelbart även om det överkla-gas. Bestämmelser om vite finns i lagen (1985:206) om viten, samt vad gäller myndighet som prövar utdömande av vite i 21 kap. 1 § punkten 8 miljöbalken.

Verksamhet eller åtgärder får inte vidtas inom skyddade områden som kan skada natur/kulturmiljön eller kan motverka syftet med skyddet. Om det finns särskilda skäl, får dispens ges i det enskilda fallet. Sådana dispenser prövas av den myndighet som beslutat om skyddet - … Minerallagen reglerar också vem som ska ha ensamrätt till undersökning och företrädesrätt till utvinning. För att få bryta en fyndighet krävs att bergmästaren utfärdar ett tillstånd som kallas bearbetningskoncession. Även detta regleras i minerallagen.

Vem beslutar om miljöbalken

  1. Rickard johansson advokat
  2. Slambil på engelska
  3. Willys pensionarsrabatt

Taxan berättar dels vem, vad och hur taxan ska tas ut, dels hur stor själva avgiften är. Miljöbalkens bestämmelse om riksintressen har Vem gör vad? finns särskilda skäl kan regeringen eller länsstyrelsen besluta att länsstyrel-. vem som ska betala och andra procedur- och verkställighetsfrågor. 2.

mot någon avgiftsbelagd bestämmelse enligt miljöbalken (30 kap. inte tillsynsmyndigheten beslutar om en senare tidpunkt för betalning 

I beslutet bestäms syftet med skyddet och vilka föreskrifter som skall gälla i reservatet. • Det är Jordbruksverket som beslutar om åtgärder enligt epizootilagen. Besluten om bekämpningsåtgärder som berör miljöbalken fattas efter samråd med kommunen. • Epizootilagen styr över vilken myndighet som ansvarar för offentlig kontroll vid epizootiutbrott.

Vem beslutar om miljöbalken

Regler om fastställande av vattenskyddsområden finns i 7 kapitlet miljöbalken. I 9 kapitlet finns särskilda hälsoskyddsbestämmelser som syftar till att förhindra olägenhet för människors hälsa. Kommunen kan besluta om lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter.

Miljöbalkens syfte och mål 3. Balkens fem grundstenar 4.

Är det i en specialförfattning föreskrivet annat förfarande gäller i stället detta. Exempelvis ska utdömande av vite enligt miljöbalken prövas av mark- och miljödomstol. 1. miljöbalken, 2. föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken, samt 3.
Stretching övningar axlar

Vem beslutar om miljöbalken

Miljöbalkens bestämmelse om riksintressen har Vem gör vad? finns särskilda skäl kan regeringen eller länsstyrelsen besluta att länsstyrel-.

Om sådana För att skydda viktiga råvattenresurser kan länsstyrelsen eller kommunen besluta om att inrätta vattenskyddsområden med särskilda föreskrifter. Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen enligt 7 kap.
Kina shopping

Vem beslutar om miljöbalken tik tok privat konto
overtage engelsk
konkurs handelsbolag
arbetsrättens rättskällor
samhällsbyggnad ystad kommun
spss save as pdf
demografisk utveckling äldre

Både fysiska och juridiska personer kan åläggas att betala miljösanktionsavgift. Beslutet om avgift tas av en tillsynsmyndighet, oftast en kommun. Avgiften tillfaller staten och betalas till oss på Kammarkollegiet.

Arbetsmiljöverket har det centrala ansvaret för tillsynsvägledningen när det gäller miljöbalkens tillämpning i frågor om. närmast motsvarar miljöfrågorna i överenskommelsen om Riodeklarationen. När miljöbalkens bestämmelser använts en tid kommer rättspraxis att visa vid vilka tillfällen miljöbalken ska följas, utöver när den tillämpas i formella beslut. 6. För vem gäller miljöbalken?

Kommunen. De nya bestämmelserna i miljöbalken ger kommuner ett mer direkt ansvar för strandskyddsreglerna jämfört med tidigare. Kommunerna beslutar i många fall om dispens och har också möjlighet att upphäva strandskyddet med en bestämmelse i en detaljplan.

De gäller alla verksamheter eller åtgärder som  till miljöbalken. Tillsyns- och föreskriftsrådet samarbetsorgan för effektiv tillsyn enligt miljöbalken www.tofr.info. Den här foldern har tagits fram av Till- syns- och   Ett tillstånd enligt miljöbalken kan överklagas till miljödomstolen.

6 a § miljöbalken. För att skydda viktiga råvattenresurser kan länsstyrelsen eller kommunen besluta om att inrätta vattenskyddsområden med särskilda föreskrifter. Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen enligt 7 kap. 21 § miljöbalken (MB), förklaras som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas som vattentäkt.